ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – ТРИ ИЗВРШИОЦА – ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – OGLASI SMEDEREVSKA PALANKA

На основу члана 16. Статута Дома здравља Смедеревска Паланка и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, br. 96/19) и Одлуке директора Дома здравља Смедеревска Паланка бр. 3875 од 27.11.2023. године, Дом здравља Смедеревска Паланка, расписује ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – ТРИ (3) извршиоца, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА КОЈИ СУ ОДСУТНИ ЗБОГ ОБАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Смедеревска Паланка; Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су:
 • високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
 • Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Уверење о држављанству,
 • Диплому о завршеном факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Лиценцу,
 • Уверења и потврде о радном искуству.
 • Предност ће имати кандидати са радним искуством на истим пословима у здравственим установама. Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу) Докази о испуњености услова за заснивање радног односа на напред наведено радно место подносе се у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци.
  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу:
  Дом здравља Смедеревска Паланка ул. Кнеза Милоша бр. 4, 11420 Смедеревска Паланка.
  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон 026/319-933

в.д. директора
Дома здравља Смедеревска Паланка
др Милан С. Матејић

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *